Słownik


AGC – Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych, podpisana w Genewie dnia 31 maja 1985 r. Weszła w życie w stosunku do Polski w dniu 27 kwietnia 1989 r. W jej ramach wyznaczona została, wg kryterium EKG-ONZ, sieć linii kolejowych znaczenia międzynarodowego. Długość linii kolejowych układu AGC w Polsce wynosi 2.972 km. Linie tworzące ten układ powinny być dostosowane do prędkości: 160 km/godz. w ruchu pasażerskim i 120 km/godz. w ruchu towarowym, przy nacisku osi 225 kN.

Źródło: www.plk-inwestycje.pl

AGTC – Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, podpisana w Genewie dnia 1 lutego 1991 r. W Polsce weszła w życie po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2002 r.
W jej ramach wyznaczona została, wg kryteriów EKG-ONZ, sieć linii kolejowych dla międzynarodowych przewozów kontenerowych transportem kolejowym oraz terminale kontenerowe, położone na sieci kolejowej. Długość linii kolejowych układu AGTC w Polsce wynosi 4.278 km. Umowa ta jest uzgodnionym planem rozwoju i funkcjonowania linii międzynarodowego transportu kombinowanego i obiektów towarzyszących, który zamierza się realizować w ramach programów narodowych.

Źródło: www.plk-inwestycje.pl

MEMORANDUM FINANSOWE – (Financing Memorandum) – umowa pomiędzy Komisją Europejską a krajem będącym adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych i Funduszu Spójności, wyznaczająca cele oraz zasięg danego programu pomocowego. Podpisanie memorandum kończy fazę programowania i rozpoczyna fazę wdrażania.

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

STUDIUM WYKONALNOŚCI – Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium powinno stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie tworzy jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.

Źródło: www.pois.gov.pl

EOR – Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów  - urządzenia elektryczne, zasilane niskim napięciem (zwykle 400V) z sieci energetyki zawodowej, służące do ogrzewania szyn na rozjazdach kolejowych. Urządzenia mają postać metalowych rurek rozmieszczonych wzdłuż szyn, wewnątrz których znajdują się elementy oporowe (grzałki).

 

TSI – Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności, wymagania dot. rozwiązań technicznych w zakresie taboru kolejowego oraz związanych z nim urządzeń i systemów.

LCS – Lokalne Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym, nowoczesne centrum prowadzenia ruchu kolejowego, które dzięki urządzeniom automatyki zainstalowanym na odcinku kolejowym, pozwala na prowadzenie ruchu w ograniczonej ilości pracowników przy pełnym ich nadzorze na długości linii nawet 80 km. Zastępuje kilka nastawni oraz dróżników przejazdowych.

SSP – Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa -  urządzenia służące do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych.

SRK – Sterowanie Ruchem Kolejowym, to wszystkie urządzenia np. rozjazdy, semafory, związane z prowadzeniem ruchu na danym odcinku kolejowym.

ERTMS – (ang. European Rail Traffic Management System) Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Jednolity system zarządzania ruchem kolejowym na obszarze Wspólnoty Europejskiej.  Ma on zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, tzn. możliwość bezpiecznego i płynnego poruszania się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów.

ETCS – (ang. European Train Control System) Europejski System Sterowania Pociągiem – zunifikowany SYSTEM Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu (BKJP), zapewniający realizację sygnalizacji kabinowej i kontrolę prowadzenia pojazdu trakcyjnego przez maszynistę.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – Dokument przedkładany przez potencjalnego beneficjenta do instytucji wdrażającej w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu w ramach programu.

Źródło: www.pois.gov.pl

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

CMK – Centralna Magistrala Kolejowa

KDP – Kolej Dużych Prędkości

GSM-R – (ang. Global System for Mobile Communication – Rail) Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej. Wykorzystuje standard publicznej sieci GSM. Używany jest zarówno do komunikacji głosowej dla personelu kolei (dyżurny ruchu, dyspozytor, maszynista, pracownik obsługi technicznej), jak i transmisji danych tor-pojazd.

POMOC TECHNICZNA – (Technical assistance) – działania przygotowawcze, monitorujące, oraz oceniające finansowanie z poszczególnych funduszy strukturalnych w celu zapewnienia właściwego ich wydatkowania i obejmujące: studia, w tym studia o charakterze ogólnym, pomoc doradczą, wymianę doświadczeń i informacji skierowanych do partnerów społecznych i gospodarczych, beneficjentów końcowych oraz ogółu społeczeństwa, instalację, funkcjonowanie i wzajemne połączenie skomputeryzowanych systemów zarządzania, monitorowania i oceny wykorzystania funduszy strukturalnych oraz poprawę metod oceny i wymianę informacji w tym zakresie, a także funkcjonowanie Komitetów Monitorujących.

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

DSAT – Detekcja Stanów Awaryjnych Taborów -  urządzenia służące do: wykrywania w taborze deformacji powierzchni tocznej kół powodującej pęknięcia szyn i rozjazdów,  wykrywania taboru z uszkodzonymi hamulcami lub z zagrzanymi łożyskami osiowymi mogącymi stać się przyczyną wypadków kolejowych i zniszczeń infrastruktury technicznej.

NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013.

Źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl

OOŚ – Ocena Oddziaływania na Środowisko –  badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami, dóbr materialnych i dziedzictwa kultury.

Źródło: www.pois.gov.pl

Korytarz transportowy – to ciąg komunikacyjny międzynarodowego znaczenia, w którym przebiegają co najmniej 2 różne szlaki transportowe o odpowiednich parametrach technicznych z rozmieszczonymi na nich węzłami transportowymi (np. centra logistyczne).

 

 

 

Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.