O centrum

Zasadniczym celem działalności inwestycyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako zarządcy państwowej infrastruktury kolejowej, jest wzrost sprawności i wydajności systemu transportowego kraju poprzez realizację szeroko pojętego programu modernizacji linii kolejowych. Głównymi założeniami programu są:

 • integracja polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej, zarówno w aspekcie standardów technicznych, jak i interoperacyjności linii kolejowych w ramach zadań finansowanych z funduszy unijnych (z wyłączeniem zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
 • wzrost znaczenia transportu kolejowego w aspekcie regionalnym poprzez inwestycje prowadzone w uzgodnieniu z marszałkami województw w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • modernizacja linii kolejowych o znaczeniu państwowym finansowanych z budżetu państwa,
 • prowadzenie inwestycji finansowanych ze środków własnych.

Prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacje linii kolejowych bezpośrednio przyczyniają się do polepszenia bezpieczeństwa ruchu pociągów, zwiększenia komfortu jazdy pasażerów poprzez skrócenia czasu podróży oraz zmniejszenie stopnia oddziaływania kolei na środowisko.

Z dniem 1 czerwca 2014 weszła w życie nowa struktura organizacyjna Centrum Realizacji Inwestycji, wyspecjalizowanej jednostki spółki, zajmującej się kompleksowym zarządzaniem procesami modernizacji linii kolejowych. Nowa Struktura Centrum to pięć samodzielnych Regionów Inwestycyjnych: Północny, Centralny, Południowy, Śląski i Zachodni prowadzących zadania inwestycyjne finansowane z budżetu państwa, ze środków własnych i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Region Technologiczny zajmuje się wdrożeniem nowoczesnych technologii oraz realizacją projektów ogólnokrajowych (np. projekt rozjazdowy, ERTMS / GSMR czy System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - SDIP).  

Reorganizacji uległa również centrala CRI, w ramach której wydzielona została część wsparcia dla zadań inwestycyjnych w następujących obszarach: technologicznym (np. laboratoria), zamknięć torowych, dokumentacji, wycen inwestycyjnych czy robót dodatkowych. Komórki te zajmują się centralną koordynacją i wsparciem procesów około-inwestycyjnych, w celu odciążenia zespołów realizujących projekty w terenie.

Głównymi celami wprowadzanych zmian są:

 • usprawnienie efektywności działań w obszarze realizacji inwestycji,
 • przekazanie większej decyzyjności do Regionów, 
 • przejrzysty podział zadań i odpowiedzialności.

Regiony Inwestycyjne mają stać się silnymi i dobrze zorganizowanymi jednostkami, które samodzielnie i skutecznie realizować będą wszystkie inwestycje w swoich obszarach, niezależnie od źródeł finansowania. Decentralizacja i przekazanie większej samodzielności do Regionów znacznie przyspieszy tempo załatwiania spraw oraz podejmowania decyzji wewnątrz organizacji.

Do najważniejszych zadań Centrum Realizacji Inwestycji należy:

 • przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, w tym decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych,
 • przygotowanie materiałów przetargowych,
 • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w tym procedury kontrolnej i odwoławczej,
 • zawarcie umowy z wykonawcą,
 • zarządzanie realizacją umowy, w szczególności współpraca z wykonawcą i lokalnymi władzami.

 

Regiony Centrum Realizacji Inwestycji

Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.