TEN-T

TEN-T

Zgodnie z art. 155 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Wspólnota może wspierać projekty będące projektami ”wspólnego zainteresowania”, które realizowane są przez państwa członkowskie. Projekty te zostały określone w wytycznych wspólnotowych na temat rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Rozwój sieci transeuropejskiej ma służyć zwiększeniu efektywności funkcjonowania wspólnego rynku. Unia Europejska dąży do zapewnienia interoperacyjności narodowych sieci transportowych, do rozwoju intermodalności w transporcie, jak również do zapewnienia dostępu regionom peryferyjnym lub wyspiarskim do centralnych regionów Wspólnoty oraz zmniejszenia wysokich kosztów transportu.

Sieci transeuropejskie to sieć transportowa (TEN-T), sieć energetyczna (TEN-E) oraz sieć telekomunikacyjna (e-TEN). Dla osiągania ich rozwoju została stworzona odrębna linia budżetowa w budżecie UE. W latach 1995-1999 na rozwój sieci transeuropejskich UE przeznaczyła 2 345 mln EUR. W latach 2000-2006 była to kwota 4 600 mln EUR. Na lata 2007-2013 na cele rozwoju samej tylko sieci TEN-T ustanowiony został budżet w wysokości 8 013 mln EUR.

 

"Wyłączną odpowiedzialność za publikację ponosi jej autor. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji"

Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.