ISPA/FS

ISPA

ISPA (Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej) jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej (obok PHARE i SAPARD) przeznaczony dla państw kandydujących do akcesji. Ma na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej w zakresie transportu i ochrony środowiska. W latach 2000-2003 w ramach tego funduszu przyznano kolejom 876,52 mln euro, które zostały przeznaczone na modernizację najważniejszych linii kolejowych leżących w pan-europejskich korytarzach transportowych.

Fundusz spójności

FS (Fundusz Spójności) jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu  odzwierciedla filozofię trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polega ona na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej.

Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.