Co robimy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są podmiotem odpowiedzialnym za realizację polityki Państwa w zakresie transportu kolejowego. Obok podstawowych zadań, jakimi są: opracowanie rozkładu jazdy pociągów oraz zarządzanie ruchem kolejowym na terenie kraju i w relacjach transgranicznych, spółka odpowiada za utrzymanie i modernizację sieci kolejowej. Głównym źródłem dochodów spółki są stawki dostępu, pobierane od przewoźników według cennika zatwierdzanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Działalność eksploatacyjną wykonują jednostki terenowe, czyli zakłady linii kolejowych, których zadaniem jest prowadzenie ruchu kolejowego oraz nadzór nad utrzymaniem w stałej sprawności linii kolejowych.


Działalność inwestycyjna PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako zarządcy państwowej infrastruktury kolejowej, ma na celu wzrost sprawności i wydajności systemu transportowego kraju, poprzez realizację szeroko pojętego programu modernizacji linii kolejowych. Głównymi założeniami modernizacji jest dostosowanie linii kolejowych do parametrów opisanych w umowach:

  • AGC – wyznaczającej sieć linii kolejowych znaczenia międzynarodowego, które powinny być dostosowane do prędkości: 160 km/godz. w ruchu pasażerskim i 120 km/godz. w ruchu towarowym, przy nacisku osi 225 kN,
  • AGTC – określającej sieć linii kolejowych dla międzynarodowych przewozów kontenerowych transportem kolejowym oraz terminale kontenerowe, położone na sieci kolejowej. Umowa ta jest uzgodnionym planem rozwoju i funkcjonowania linii międzynarodowego transportu kombinowanego i obiektów towarzyszących, który zamierza się realizować w ramach programów narodowych.


Modernizacja linii kolejowych, obok wypełnienia precyzyjnych wymogów technicznych, przynosi wiele  korzyści i udogodnień szeroko pojętemu otoczeniu:

  • pasażerom - poprzez istotne skrócenie czasu podróży w stosunku do wielkości przed modernizacją, budowę nowoczesnych elementów infrastruktury kolejowej: takich jak perony i wiaty peronowe, przejścia podziemne z zastosowaniem wszelkich rozwiązań architektonicznych, ułatwiających korzystanie z tych obiektów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, systemy informacyjne w skład których wchodzą tablice informacyjne, wyświetlacze peronowe (pragotrony), zegary i megafony oraz wiele innych,
  • mieszkańcom - którzy odczują poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia dzięki przejściom podziemnym, drogom dojazdowym, ekranom dźwiękochłonnym i innym rozwiązaniom technicznym istotnie ograniczającym czynniki akustyczne,
  • użytkownikom dróg - za sprawą  wiaduktów budowanych w miejsce przejazdów kolejowych w poziomie szyn, całkowicie eliminujących możliwość kolizji z pociągiem, ponadto powstanie skrzyżowań dwupoziomowych istotnie poprawie płynność ruchu kołowego w jego okolicy,
  • środowisku naturalnemu – dzięki stosowaniu wielu rozwiązań umożliwiających migrację zwierząt, montowaniu odpłaszaczy ostrzegających dziką zwierzynę przed nadjeżdżającym pociągiem, a także wykorzystywaniu szeregu innych rozwiązań chroniących lokalne stosunki wodne i tereny cenne przyrodniczo.


Zmodernizowana kolej to nowa jakość niezbędna dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnego Państwa.

Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.